De Oolde Schoele

Stichting De Oolde Schoele

Vooraf
Op 1 juli 2008 overleed Grietje van der Wal op 94-jarige leeftijd. Zij leerde veel Oldeberkopers de grondbeginselen van het lezen, schrijven en rekenen. Zij hield van Oldeberkoop en bleef ook na haar pensionering nog lang actief in het verenigingsleven van ons dorp.

Haar gevoelens voor Oldeberkoop heeft zij tot uiting gebracht in haar laatste wilsbeschikking. Zij heeft namelijk tot enig erfgenaam benoemd de bij haar testament opgerichte stichting "Stichting De Oolde Schoele". In de statuten, die na het overlijden van mevrouw Van der Wal zijn vastgelegd, is als doelstelling opgenomen: "Het verstrekken van jaarlijkse eenmalige uitkeringen vanuit het rendement van het vermogen van de stichting aan rechtspersonen of andere instellingen die zich in de meest algemene zin inspannen voor een leefbare samenleving in Oldeberkoop en naaste omgeving.

Bestuur
Het bestuur van de stichting is als volgt samengesteld:
voorzitter: Simon ter Heide, Grietmansstraat 5, 8421 RK Oldeberkoop
secretaris: Hennie Lussing, Oosterwoldseweg 8, 8421 PA Oldeberkoop (e-mail: h.lussing@kpnplanet.nl)
penningmeester: Jan van Veen, Molenhoek 18, 8421 PH Oldeberkoop

Wat u moet doen om in aanmerking te komen voor een bijdrage
Schriftelijke verzoeken om voor een bijdrage in aanmerking te komen dienen uiterlijk 1 augustus van elk jaar te worden ingediend bij de secretaris. Besluitvorming door het bestuur volgt in de maand september van dat zelfde jaar. Indieners van verzoeken worden schriftelijk op de hoogte gesteld van de beslissing.

ANBI-status
Stichting De Oolde Schoele is geregistreerd als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).


4seizoenenAttractief