Stichting Instandhouding Bonifatiuskerk Oldeberkoop

sibo_logo_oud 
Waarom?
De Bonifatiuskerk, het kerkhof en de ringmuur vormen tezamen één (rijks)monument dat eigendom is van de Protestantse gemeente te Olde- en Nijeberkoop. De kosten voor het onderhouden daarvan komen voor rekening van het bestuur van deze betrekkelijk kleine kerkelijke gemeente. Maar het kerkgebouw is niet alleen voor de kerkgangers van belang. Voor alle bewoners van Oldeberkoop en omgeving is dit cultureel erfgoed van betekenis. De Bonifatiuskerk biedt ruimte voor verschillende culturele evenementen, zoals het voorjaarsconcert, Open Stal en de concerten van Muziek op Stapel. Oldeberkoop is nauwelijks voor te stellen zonder de bijzonder mooie middeleeuwse kerk. Daarom is het goed om de verantwoordelijkheid voor het behoud daarvan niet uitsluitend bij het kerkbestuur neer te leggen.


Doel
Vanuit een maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef bijdragen aan de hoge kosten, nodig voor het instandhouden van het beeldbepalende monumentale kerkgebouw, het haar omringende kerkhof en de ringmuur daaromheen. Dit vanuit het niet-religieuze algemene culturele en sociale belang dat deze bouwwerken hebben voor inwoners van Oldeberkoop en haar bezoekers uit de wijde omgeving.


Taak
Het vinden van aanvullende externe financieringsbronnen en het ontwikkelen van draagvlak bij de dorpsgemeenschap en andere gebruikers.


Wat is er gebeurd
In een huis-aan-huis actie heeft het bestuur in 2008 alle bewoners van Oldeberkoop en Nijeberkoop gevraagd donateur te worden met een donatie van tenminste twaalf euro per jaar. Mede dankzij deze persoonlijke benadering mochten we op elke drie adressen een donateur noteren. Ons verzoek kwam niet onverwacht. In de voorafgaande maanden ging de oprichting van de SIBO gepaard met veel publiciteit, een klein symposium en veel spontane acties in het dorp. Zo is er bijvoorbeeld een lied gecomponeerd door de Capodastro's: "Voor elke steen".

Restauratie ringmuur
De ringmuur verkeerde in een zeer slechte staat. Samen met het kerkbestuur en de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Friesland (SBKGF) als technisch adviesbureau, is een zogenoemd periodiek instandhoudingsplan ontworpen waarin het noodzakelijke onderhoud is omschreven. Daarin is voorrang gegeven aan een totale restauratie van de ringmuur. De 200 meter lange muur is geheel afgebroken en op een nieuwe fundering herbouwd. De technische staat van de muur, mede veroorzaakt door een verkeerde detaillering van het metselwerk, noodzaakte tot deze drastische ingreep. De muur bestaat uit 19 segmenten, variërend van 4 tot 19 meter lang, welke allemaal onder een andere hoek met de kerk staan en ook allemaal in hoogte verschillen. Alle vakken zijn digitaal opgemeten en op exact dezelfde plaats en in dezelfde vorm teruggebouwd. Het instandhoudingsplan is goedgekeurd door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, zodat 65% van de begrote kosten werden vergoed door het rijk. De eigen dorpsgemeenschap, dat is kerk en SIBO, nam 10% voor haar rekening. In de overige 25% is voorzien door bijdragen van daartoe aangeschreven fondsen en subsidie van de provincie.

Reconstructie poortgebouw
In samenhang met de restauratie van de ringmuur heeft SIBO met veel inzet gepleit voor de reconstructie van één van de poortgebouwen die vroeger onderdeel waren van de ringmuur. De reconstructie van het poortgebouw vindt plaats op exact dezelfde plaats waar het oude poortgebouw, te zien op een tekening van Pronk uit 1732, gestaan heeft. Door archeologisch onderzoek is de juiste plaats teruggevonden. Een gedeelte van de fundering was nog aanwezig. Hierdoor kon ook goed de juiste maat van het poortgebouw bepaald worden. Op subtiele wijze is aangegeven dat het poortgebouw recentelijk herbouwd is. Ook hiervoor zijn met succes plaatselijke fondsen en andere subsidiebronnen aangeboord.

De totale kosten van de restauratie van de ringmuur en de reconstructie van het poortgebouw bedroegen ongeveer € 280.000.

Restauratie wijzerplatensibo wijzerplaat
De wijzerplaten van de kerktoren waren eveneens duidelijk aan restauratie toe. Oudejaarsvereniging De Geitefok schonk daarvoor op oudejaarsnacht 2012 een bedrag van 500 euro! Tegelijk met het verwijderen van de wijzerplaten zijn de houten klankborden in de galmgaten geschilderd, maar dat is aanzienlijk minder opvallend. Ook de wijzers zijn gerestaureerd en van een laagje bladgoud voorzien. Zo kunnen we er weer tientallen jaren tegen! Het mag duidelijk zijn dat het totale karwei meer kostte dan het cadeau van De Geitefok, maar hun initiatief was toch de directe aanleiding voor de SIBO en het kerkbestuur om deze restauratie aan te pakken. De kosten zijn gedragen door het dorp, dat wil zeggen voor de helft door de SIBO en voor de helft door het kerkbestuur. Deze bijzondere combinatie is vooral te danken aan de donateurs van de SIBO. Zij laten zien dat er een groot draagvlak bestaat voor het onderhoud van de monumentale dorpskerk.


Wat kunt u doen?
U kunt de instandhouding van het kerkgebouw, het kerkhof en de ringmuur financieel ondersteunen door:
- donateur te worden met een bijdrage van minstens twaalf euro per jaar, of
- een eenmalige bijdrage te storten op bankrekening NL15 RABO 0108433854 t.n.v. SIBO te Oldeberkoop.


Contact
Secretaris: Oosterwoldseweg 31, 8421RR Oldeberkoop .  sibo@oldeberkoop.nlsibo kerk

4seizoenenAttractief