Toneelvereniging Fryske Krite


De Fryske Krite "Tusken Tsjonger en Linde" is in frysktalige toanielferieniging en hat sa´n 200 stipers en dêrfan binne 10 oant 15 minsken warber op´e planken as spyljend lid. Trije kear yn´t jier binne de útfierings en dat bart altiten sa om en by ein novimber. Fierder besykje wy mei "it ienakterfestival" fan Eaststellingwerf mei te dwaan en sa no en dan besykje wy in geselliche kulturele jûn te organisearjen foar ûs stipers en oaren!

De foarstelling yn novimber bestiet ut in blijspul, skriller of in earnstich stik en lûkt sa´n 300 minsken nei de seal,wer´t de ploech harren optredens hâldt en nei ôfrin altiten dûnsje nei! Wy spilje ek wol op lokaasje,as jo hjir ynteresse foar ha, dan kinne jo kontakt opnimme mei de foarsiter, Auke Drent, (0516) 451 252. Jo binne ek wolkom as stiper of spiler.

Vertaling in het Nederlands:
De Fryske Krite "Tussen Tjonger en Linde" is een Friestalige toneelvereniging en heeft zo'n 200 donateurs. Daarvan zijn er 10 tot 15 mensen op de planken actief als spelend lid. Drie keer in het jaar zijn er uitvoeringen, altijd rond eind november. Verder proberen wij met "het eenakterfestival" van Ooststellingwerf mee te doen. Zo nu en dan proberen wij een gezellige culturele avond te organiseren voor onze donateurs en anderen!

De voorstelling in november bestaat uit een blijspel, thriller of een ernstig stuk. De voorstelling trekt zo'n 300 mensen naar de zaal, waar na afloop ook gedanst kan worden. We spelen ook wel op locatie. Als u hier interesse voor heeft, kunt u telefonisch contact opnemen met de voorzitter: Auke Drent, (0516) 451 252. Ook u bent welkom als donateur of als speler.  

4seizoenenAttractief